PALVELUTASOKUVAUSTEN MUODOSTUMINEN

Suunnittelulla voidaan vastata kiinteistöjen ja toiminnan muuttuviin siivoustarpeisiin. Siivouksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan toiminnanluonteen ja puhtaustasovaatimusten pohjalta laaditaan palvelutasokuvaukset työmäärämitoituksena joka kertoo siivoukseen tarvittavan ajan.

Työmäärämitoitus perustuu työntutkimukseen ja eri ammattiliittojen hyväksymien standardien käyttöön. Työmäärämitoituksessa määritellään tilakohtaisesti tehtävät työt taajuuksittain eli kuinka monesti viikossa jotain siivoustyötä tehdään ja paljonko siihen tarvitaan aikaa. Samoin nähdään miten henkilöstön työaika jakautuu eri tehtävien kesken. Kaavio1 kouluesimerkki ja kaavio 2 Tämän tiedon pohjalta suunnitellaan työntekijöiden työ- ja vastuualueet.

Vastuualueista laaditaan taajuuksien mukaan väritetyt aluekartat joista työntekijän on helppo nähdä päivittäin siivottavat tilat.

Työohjeista nähdään sovitut taajuudet ja menetelmät

Kustannusraportista saadaan taloushallintaan henkilöstö- ja siivouskustannukset päivää, viikkoa, kk ja vuotta kohti. Samalla saadaan vertailukelpoiset tunnusluvut. Organisaatioissa missä on oma siivoustoimi, voidaan näin saatuja tietoja käyttää oman toiminnan kehittämiseksi. Organisaatioissa missä siivouspalvelut ovat ostopalveluna, voidaan näin saatujen tietojen käyttää tarjouspyynnön pohjana, näin saadaan siivousmäärältään vertailukelpoiset tarjoukset.

Suunnittelulla voidaan myös rytmittää kausiluoteiset työt huomioimalla kohteen toiminta, tehtävät työt, ajankohta ja henkilöstö ym. resurssit.  

KEHITTÄMÄLLÄ tämä päivän puhdistuspalvelutointa kyetään vastaamaan mm. monipuolisten käyttäjäpalvelutehtävien lisääntyneeseen tarpeeseen.

Käyttäjäpalveluja ovat mm. vaatehuolto-, ympäristönhuolto- toimisto- ja kokous-, aula- ja ateriapalvelut. Kartoittamalla käyttäjäpalvelujen tarve ja löytämällä organisaatiokohtaisesti tarkoituksenmukaisin toteutustapa, voidaan parhaimmillaan tasata ja monipuolistaa työtä sekä helpottaa varahenkilöjärjestelmää.

Lisäksi puhdistuspalvelualan henkilöstölle suunnatulla koulutuksella vastataan ajan ja asiakkaiden muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin.